Nieuws & Persberichten

Herziene Barometer blijft garantie voor verantwoord en duurzamer terreinbeheer

In het gewijzigde Besluit Gewasbeschermingsmiddelen is het gebruik door professionals van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw niet langer toegestaan. Er zijn nog wel enkele uitzonderingen vastgesteld en gebruik op groene terreinen is pas vanaf november 2017 niet meer toegestaan. Dit Besluit is nu verwerkt in de herziene criteria en de opzet van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer.

Barometer teruggebracht tot twee niveaus
Het certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer is teruggebracht tot twee niveaus: Zilver en Goud.
De randvoorwaarden van de vervallen niveaus ‘Toepassing glyfosaat’ en ‘Brons’ blijven van toepassing op de beperkte uitzonderingen ten aanzien van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Bestaande certificaathouders voor Toepassing glyfosaat en Brons kunnen overgaan op het niveau Zilver. Voor hen zijn de Barometer criteria voor het gebruik van middelen op groene terreinen pas vanaf het seizoen 2017 van toepassing.

Garantie voor verantwoord terreinbeheer
De Barometer blijft ambitieus. Bedrijven en organisaties tonen met het Barometer certificaat naar opdrachtgevers en stakeholders aan dat terreinbeheer door hen verantwoord en duurzamer wordt uitgevoerd. Naast het zorgvuldig uitvoeren van onkruid- en plaagbestrijding conform wetgeving, moeten de certificaathouders onder andere voldoen aan:

Niveau Zilver:

  • Bij gebruik van middelen is er jaarlijks een officiële SKL onderhoudscheck van spuitapparatuur (t.o.v. de sectorafspraak van minimaal 3 jaarlijks).
  • Geen toepassing van middelen in het groen voor sport- en recreatieterreinen m.u.v. beperkte en teruglopende gebruik op sportterreinen. Op sportvelden is slechts onder strenge voorwaarden gewasbescherming mogelijk. Aanvullend op de wettelijke uitzonderingen is de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op golfterreinen, bungalowterreinen, terreinen van groepsaccommodaties, campingterreinen en jachthavens niet toegestaan.
  • Bij toepassing van niet-chemische technieken is, vanwege de milieu impact, het aantal toepassingsrondes beperkt.
  • Voor alle niet-verharde/groene terreinen was middelengebruik al zeer beperkt toegestaan. De Barometer sluit hierin vanaf nu direct al aan op de wettelijke uitzonderingen.

Niveau Goud:

  • Voor het Gouden niveau van de Barometer blijven de criteria voor een groot aantal beheerthema’s ongewijzigd vereist. ‘Goud’ definieert duurzamer terreinbeheer in de volle breedte. Naast de eisen voor ‘Zilver’, gaat het over de inkoop van duurzaam (plant)materiaal en betonproducten, het beheer van groen- en zwerfafval, schoonmaken van graffiti, hondenpoep, beperking van meststoffen en het maken van een natuurplan.

Overgangstermijn
Een verbod op het gebruik op groene terreinen – zoals sportvelden - treedt volgens het Besluit in werking op 1 november 2017. Deze verboden zijn voor de huidige certificaathouders voor het niveau Zilver en Goud vanaf 1 april 2016 van toepassing. Een aantal uitzonderingen die tot nu toe waren toegestaan zijn vanaf 1 april 2016 niet meer mogelijk binnen de Barometer.
De bestaande certificaathouders voor het niveau Toepassing glyfosaat en Brons, die zich aanmelden voor Zilver, hebben een overgangstermijn van een jaar om te gaan voldoen aan de criteria voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op groene terreinen. Dit betekent dat deze certificaathouders zich vanaf het seizoen 2017 hieraan dienen te houden.

Voor alle bestaande certificaathouders geldt een overgangstermijn van een jaar om over te gaan op deze nieuwe versie, waarbij steeds bij de eerstvolgende audit door de certificatie-instelling moet worden getoetst op het nieuwe certificatieschema. Tot die tijd blijft hun certificaat geldig.

Certificaathouders van Toepassing glyfosaat en Brons kunnen zich laten certificeren op niveau Zilver. Vanaf heden is Zilver ook te behalen door uitvoerders van beheer (zoals aannemers en hoveniers). Deze certificaathouders worden gevraagd zich hiervoor aan te melden. Vanaf 1 mei 2016 zijn deze certificaten niet meer geldig. Indien men zich niet aanmeldt worden de certificaten zoals eerder gemeld ingetrokken.

Bestaande certificaathouders voor het niveau Zilver en Goud moeten zich per 1 april 2016 vanzelfsprekend ook houden aan de nieuwe wetgeving, die een basis vormt voor het herziene certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer.

Tarieven
Voor wat betreft aanmeldingskosten en de jaarlijkse afdracht aan SMK het volgende:

  • Bestaande certificaathouders van de niveaus Toepassing glyfosaat en Brons, die zich aanmelden voor het niveau Zilver betalen geen eenmalige aanmeldingskosten.
  • De tarieven voor Zilver en Goud blijven voor 2016 ongewijzigd.
  • Bestaande certificaathouders Toepassing glyfosaat en Brons die voor 1 mei afmelden betalen in afwijking van de randvoorwaarden van het tarievenblad over 2016 geen jaarlijkse afdracht.

Aanmelding voor certificering
Voor (hernieuwde) certificering voor het niveau Zilver of voor niveau Goud kunt u contact opnemen met de certificatie-instellingen waarmee SMK een licentieovereenkomst heeft voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Herman Docters van Leeuwen (070-358 63 00, hdoctersvanleeuwen@smk.nl).

Terug naar overzicht