Nieuws & Persberichten

Besluit Staatssecretaris aanleiding voor aanscherping Barometer Duurzaam Terreinbeheer

SMK heeft besloten wijzigingen door te voeren in de opbouw van de Barometer. Aanleiding hiervoor is de wijziging van wetgeving* voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

 • Niveaus Toepassing Glyfosaat en Brons vervallen
  De toepassing van glyfosaat op verhardingen is nog slechts in een zeer beperkt aantal uitzonderingstoepassingen toegestaan.

  Het College besloot daarom dit zelfstandige certificaat Toepassing Glyfosaat en ook het Bronzen niveau te laten vervallen. Deze niveaus zijn niet relevant meer, omdat deze certificaten met name werden behaald door terreinbeheerders die een duurzamere onkruidbestrijding op verhardingen in brede zin wilden laten certificeren. Daarbij was steeds geïntegreerd gebruik van glyfosaat en eventuele andere onkruidbestrijdingsmiddelen aan de orde.
 • Niveau Zilver wordt aangevuld
  Het College heeft besloten om het wettelijk verbod en de uitzonderingen te verwerken in het Zilveren niveau. De randvoorwaarden van toepassing van glyfosaat en de randvoorwaarden van Brons (chemische en niet-chemische onkruidbestrijding) worden in Zilver ondergebracht. Het certificaat wordt niet alleen voor terreineigenaren toegankelijk, maar ook voor uitvoerders, zoals hoveniers en aannemers.

  Het certificaat ‘Zilver’ faciliteert opdrachtgevers en uitvoerders om de complexe uitvoering te borgen van duurzamere onkruidbestrijding op verhardingen en eventuele onkruidbestrijding en plaagbestrijding in het groen.

  De uitzonderingen voor toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen, worden verwerkt in het Zilveren niveau en zijn in aanvulling op de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het Zilveren niveau zal strenger zijn dan wetgeving.

  De huidige criteria voor de toepassing van niet-chemische technieken zijn ongewijzigd en blijven deel uitmaken van Zilver
 • Niveau Goud blijft ongewijzigd
  ‘Goud’ definieert duurzamer terreinbeheer in de volle breedte. Naast de eisen voor ‘Zilver’, gaat het over de inkoop van duurzaam (plant)materiaal, het beheer van groen- en zwerfafval, terugdringing van hondenpoep, beperking van meststoffen en het maken van een natuurplan

Verdere procedures
De aangepaste Barometer Duurzaam Terreinbeheer gaat met terugwerkende kracht in op 31 maart 2016 en wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd. In het huidige schema staat al dat certificaathouders zich aan wetgeving moeten houden.

Certificaathouders van Toepassing glyfosaat en Brons kunnen zich laten certificeren op niveau Zilver. Certificaathouders wordt gevraagd zich hiervoor aan te melden. Indien men zich niet aanmeldt worden de certificaten per 1 mei ingetrokken.

Bestaande certificaathouders voor het niveau Zilver en Goud moeten zich per 31 maart 2016 vanzelfsprekend ook houden aan de nieuwe wetgeving, die een basis vormt voor het op korte termijn te publiceren herziene certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer.

Meer informatie
Herman Docters van Leeuwen, projectleider agro/food, 070 358 63 00, hdoctersvanleeuwen@smk.nl.


*Gewijzigde wetgeving
De overheid heeft op 30 maart 2016 het besluit gepubliceerd tot het niet toestaan van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Er zijn daarnaast uitzonderingssituaties geformuleerd waarin gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van onkruid mogen worden toegepast op verhardingen, alsook voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden op overige terreinen buiten de landbouw (groene terreinen). Deze uitzonderingen zijn vastgelegd in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Een verbod op het gebruik op overige terreinen – zoals sportvelden - treedt volgens het besluit in werking op 1 november 2017.
Deze verboden gelden niet voor particulier gebruik.Terug naar overzicht